aceton 1000ml

aceton 1000ml15.95
4.00 stars ( 80% ) from 7 ratings

Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend

Gevarenaanduidingen
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Voorzorgsmaatregelingen
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Specificaties

Specificatie Waarde

Productspecificaties

Type dispenser Flacon

Productinformatie

Gewicht 1 kg

EAN

Overige kenmerken

Aantal stuks in verpakking 1 stuk(s)
Inhoud 1000 ml
Inhoud per dispenser 1000 ml
Met aceton Ja
Percentage Aceton (C3H6O) 99.98 %
Product breedte 8 cm
Product hoogte 22 cm
Product lengte 8 cm
Signaalwoord Gevaar
Type nagellakremover Flacon
Verpakking breedte 80 mm
Verpakking hoogte 220 mm
Verpakking lengte 80 mm
Voorzorgsmaatregelen P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Waarschuwingen H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken